Porovnání nákladů na vytápení

Autor: Petr Dauš <Petr.Daus(at)escad.cz>, Téma: Co děláme, Zdroj: www.tzb-info.sk, Vydáno dne: 07. 01. 2009

Závěry studie (diplomové práce) ing. Petry Šustové
Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění


Celá studie k dispozici zde: www.tzb-info.cz

Komentář ESCAD, a.s.:
Při hledání možností úspor nákladů na energie se u klientů sektáváme s různými názory, často čerpanými z komerčních zdrojů, které však neakceptují obecná pravidla výpočtu návratnosti investic do úsporných zdrojů TZB.
Přes níže a ve studii uvedá fakta je běžnou praxí strategické rozhodnutí investora s tím, že upředností jednorázové investiční výdaje, aby v dalších letech nezatížil svůj rozpočet vysokými měsíčními platbami za provoz i za cenu nenávratnosti investice.

Následuje část závěru studie:

Přehled výsledků hodnocení investic varianty A (* Ceny jsou uvedeny včetně DPH, NPV a IRR jsou stanoveny po 15 letech užívání investice)

  Jednotlivé zdroje tepla
Referenční investice
KOTEL NA ZEMNÍ PLYN
Jednotky Kotel na zemní plyn Elektrokotel TČ vzduch/voda TČ země/voda Teplovzd. vyt. zdroj tepla IZT 925 Teplovzd. vyt. zdroj tepla kotel na zemní plyn
Investiční náklady * [Kč] 208 969 158 524 443 967 502 635 343 877 417 467
Roční náklady za potřebu tepla celkem * [Kč/rok] 28 403 45 593 17 364 15 407 43 537 29 626
Roční Cash - Flow projektu * [Kč] 0 -17 190 11 038 12 996 -15 134 -1 223
Prostá doba návratnosti investice (DN) [roky] 1,0 není
hodnoceno
21,3 22,6 nenávratná investice nenávratná investice
Diskontní doba návratnosti investice (diskont 1,5%) [roky] Referenční investice není
hodnoceno
25,8 27,8 nenávratná investice nenávratná investice
Čistá současná hodnota (NPV 15) * [Kč] není
hodnoceno
-87 715 -120 257
Vnitřní výnosová míra (IRR 15) [%] není
hodnoceno
-4,1 -4,7 neexistuje neexistuje

Není posuzována otopná soustava, kde zdrojem tepla je elektrokotel. Důvodem je, že investiční náklady na pořízení soustavy jsou nižší než investiční náklady referenční investice.

Soustavy s tepelnými čerpadly (vzduch/voda a země/voda)
mají oproti ref. investici vysoké investiční náklady. Roční Cash - flow (výnos) je stanoven jako rozdíl cen za potřebu energie mezi ref. investicí a porovnávanou investicí. Tento výnos vzhledem k vysokému rozdílu inv. nákladů není dostatečný. Prostá a diskontní doba návratnosti se pohybuje za hranicí životnosti zařízení. Tím i čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento po 15 letech užívání investice vycházejí záporné.
VÝSLEDEK - INVESTICE JSOU Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA NEVÝHODNÉ.

Teplovzdušné vytápění (obě varianty)
mají vyšší pořizovací náklady než referenční investice. Provozní náklady, které jsou také vyšší než u ref. investice nepřinášejí ročně žádný výnos. Není tedy z čeho splácet náklady na investici. U takových investic, kde je roční výnos záporné číslo není možné stanovit doby návratnosti ani čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento.
VÝSLEDEK - INVESTICE JSOU Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA VYSOCE NEVÝHODNÉ.

 

Závěr

Z obou hodnocených variant vyplývá, že nejvýhodnější systém pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě, z hlediska ekonomického je otopná soustava s deskovými otopnými tělesy, kde zdrojem tepla je kotel na zemní plyn.

Nejméně výhodné je naopak teplovzdušné vytápění, u něhož nebyla prokázána ekonomická efektivita ani u jedné hodnocené varianty.

Výhodnost instalace tepelných čerpadel je pouze v oblastech, kde není zaveden zemní plyn.

Investice jsou hodnoceny pouze z ekonomického hlediska nikoliv z hlediska poskytovaného komfortu pro vytápění a přípravu teplé vody.

 

Celý článek je k dispozci:
1. díl - ZDE
2. díl - ZDE

Publikováno se souhlasem redakce TZB-Info.